Cách sơn màu trắng 102 Samurai

Màu trắng Samurai có mã là 2/102 nằm trong phần màu tiêu chuẩn của bảng...